Vattenreningsfilter

Vattenreningsfilter? – Analysera ditt dricksvatten först!

Först genom att analysera vattnet kan man säkerställa att det håller god kvalitet som dricksvatten.
En vattenanalys kan omfatta dels mikrobiologiska parametrar, dels kemiska och fysikaliska parametrar.

Regelbunden kontroll

Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten (SOSFS 2003:17) rekommenderar en vattenanalys vart tredje år om anläggningen används till en en- eller tvåfamiljsfastighet och en gång per år där vattenanläggningen förser många hushåll med vatten. Dessutom bör vattnet analyseras om det förändras märkbart, t.ex. om slam bildas eller smak och lukt förändras.

Järn kan medföra utfällningar, missfärgning, metallisk eller bitter smak samt dålig lukt. Risk för skador på textilier vid tvätt och igensatta ledningar. Järn är naturligt förekommande i marken och är det vanligaste förekommande vattenkvalitetsproblemet. Järnhalten bör vara under 0,50 mg/l, men problem kan uppstå vid både lägre eller först vid högre halter.

Mangan är lukt- och smakfritt, men kan ge upphov till blåsvarta fällningar och missfärgningar av tvätt. Manganhalten bör helst vara lägre än 0,30 mg/l.

Koppar kan orsaka grön utfällning i sanitetsporslin och ibland grönfärgning av hår vid tvätt. Vid förhöjda halter finns även risk för diarré. Kopparhalten får inte överstiga 0,20 mg/l. Vattnet bör spolas några minuter innan det tas till dryck eller matlagning. Förhöjda värden beror ofta på lågt pH, låg alkalinitet och mjukt vatten d.v.s aggressivt.

Ackrediterat laboratorium

Vattenprover bör utföras av ackrediterat laboratorium. Laboratoriet ger anvisningar för provtagningen.
Förklaring till anmärkning Laboratoriet anger särskilt om några parametrar är anmärkningsvärda och kan ofta förklara orsaken till bekymmer med vattenkvaliteten. Lista över ackrediterade laboratorium besök swedac.se

Vad en normal analys omfattar

vattenanalys

Låga pH-värden medför risk för frätskador (korrosion) på ledningar och kan leda till ökade metallhalter i vattnet. Kan indikera påverkan av ytvatten eller ytligt grundvatten. Klorid kan påskynda korrosionsangrepp och ge smakförändringar. Även måttligt förhöjda halter kan indikera påverkan av salt grundvatten, avlopp, deponi, vägsalt och vägdagvatten. Nitrat kan indikera påverkan från avlopp, gödsling och andra föroreningskällor. Höga halter medför att vattnet inte bör ges till barn under ett års ålder. Nitrit kan indikera påverkan från förorening och finnas naturligt i djupa brunnar vid syrebrist i vattnet. Höga halter medför att vattnet inte bör ges till barn under 1 års ålder. E. coli Indikerar fekal förorening från människor eller djur. Orsak är ofta trasiga brunnslock eller avloppsinfiltration. Radonhalten i grundvatten kan ge tillskott till radon i inomhusluften. Det kan påverka hälsan negativt och kontrolleras med vattenprov. Detta gäller i första hand bergborrade brunnar. Svavelväte luktar illa, om svavelväte förekommer känns detta tydligt genom att vattnet luktar ungefär som ruttna ägg. Vattnet måste avgasas om man ska bli av med lukten. Svavelväte i de halter ämnet förekommer i brunnsvatten är ofarligt för hälsan.

Sköt om din brunn
Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför behöver man regelbundet se till sin dricksvattenanläggning.