Vattenrening

Vattenrening – Brunnskalk ger friskt vatten!

Brunnskalk höjer pH och motverkar korrosion på ledningar, den aggressiva kolsyran reduceras och utfällningar minskar. Kalksten är en naturprodukt och lämpad för vattenrening och kalkinfiltration. Vattenrening med Brunnskalk är en trygg och miljövänlig metod, eftersom det i praktiken inte går att överdosera.

vattenrening-brunnskalk

Kalksten – En ren naturprodukt!

Kalksten är en naturprodukt, och en av de vanligaste stenarter som finns. Kalksten består till största delen av kalciumkarbonat ca 99 % dock kan sammansättningen variera något beroende på ursprung och bildningssätt. När kalkstenen förädlas till bränd eller släkt kalk ökar kalkens reaktivitet och binder orenheter mycket effektivt. Rena kalkstensmassor är utmärkt lämpade för att avlägsna orenheter, vattenrening, neutralisera surt dricksvatten, brunnsvattenrening, avloppsvattenrening och slambehandling.

Grundvatten för konsumtion

I jordskorpan förekommer det rikligt med järn och mangan. Koncentrationen av järn och mangan i grundvatten påverkas främst av det fysikaliska och kemiska sammansättningen i omgivande jord och bergart. När regnvatten passerar genom jordlagren tar den upp koldioxid och organiskt material. Mikroorganismer förbrukar syre och producerar koldioxid. Vattnet erhåller reducerade egenskaper vilket medför att järn och mangan löses ut.

Grundvatten innehåller ofta järn och manganhalter som ligger över rekommenderade gränsvärden för dricksvatten. För att slippa problem såsom orenheter, dålig lukt och smak, surt vatten, missfärgad tvätt, missfärgning av vatten, avlagringar i ledningar som kan medföra minskat flöde och igensättningar av ventiler, finns det flera behandlingsmetoder som beror på vattensammansättningen och storlek på anläggningen. En vanlig metod för att höja pH och avlägsna järn/mangan och orenheter samt minska aggressiv kolsyra är luftning och avsyringsmassa som t.ex. kalksten samt backspolning. Vid backspolning av filterbädden sitter en stor andel, av från vattnet avskiljt järn och mangan kvar i filtret.

Analysera och åtgärda

Vattenanalys utförd av ett ackrediterat laboratorium rekommenderas minst vart tredje år. Orsaker till förorenat vatten är otäta brunnslock, otäta avloppsledningar, igenslammad botten, otäta skarvar, insekter och jord som fallit i brunnen. Förbättringsåtgärder för brunnen: riklig kalkinfiltration runt brunn och stuprörsutkastare. Marklutning från brunnen och den bör sticka upp minst 30 cm över mark. En tät konstruktion så att ytvatten och ytligt grundvatten leds bort från brunnen motverkar föroreningar.

20kg Nordkalks brunnskalk (2-6mm) kostar ca 70kr och finns att köpa hos t.ex Granngården