Luftinjektor

Den aggressiva kolsyran neutraliseras med luftning

Järn och mangan oxiderar i filtermassorna med luftning

Pris & info >>

Vattnet kommer in i ledningsnäten, kolsyran förorsakar även skador på den tekniska utrustningen, som varmvattensberedare, disk-, tvättmaskin samt termostatventiler mm. Det flesta grundvatten innehåller höga till relativt höga koncentrationer av kolsyra CO2 och har ett pH-värde lägre än <7pH.

Järn

En stor del av marken består av järn. Vid vissa kemiska förhållanden löses järnet ut. Höga järnhalter är ett av de vanligaste kvalitetsproblemen i svenskt grundvatten och förekommer såväl i jordlager som i berggrund. Halter över riktvärdet kan förekomma naturligt, speciellt i grundvatten. Järn kan tillföras vattnet genom korrosionsangrepp på stål- och gjutjärnsledningar. Halter över riktvärdet hos användaren indikerar att vattnet angriper ledningarna.

Höga halter av järn kan medföra att ledningar sätts igen på grund av utfällningar och även orsaka missfärgning av tvätt samt sanitetsgods. Det kan också missfärga dricksvattnet brunt och ge smak. I vissa vatten kan olägenheterna uppstå vid såväl lägre som högre halter än vad riktvärdet anger.

Innehåller vattnet för mycket järn och mangan kan detta åtgärdas. Idag finns bra metoder att minska järn- och manganhalterna i dricksvattnet. Järn- och manganreduceringen sker vanligen med hjälp av att luft tillförs vattnet när det får rinna igenom en tank innehållande filtermassa.

Mangan

Mangan har vanligtvis geologiskt ursprung och halter över riktvärdet kan förekomma naturligt i grundvatten. Ämnet förekommer såväl i jordlager som i berggrund. Vid vissa kemiska förhållanden löses mangan ut. Höga manganhalter är ett relativt vanligt.
Halter över riktvärdet kan medföra utfällningar i distributionsanläggning och va-installationer. Vid manganhalter över 0,3 mg/l finns risk för att utfällningar bildas i vattenledningarna. När utfällningarna lossnar ger de missfärgat (svart) vatten, vanligtvis i form av flagor. Mangan kan orsaka skador av tvätt och sanitetsgods.

Luftning

En av dom vanligaste metoderna för att avlägsna järn och mangan från vattnet är genom luftning och därefter filtrering, och flitig backspolning. Vid luftning minskar man kolsyran och pH-värdet ökar. I praktiken kan man inte minska halten fri kolsyra lägre ner än CO2 5-10 mg/l i filter under tryck. Andra sätt är att helt enkelt sätta en luftpump i brunnen och syresätt vattnet på så sätt som neutraliserar den aggressiva kolsyran. Luftning minskar halterna av koppar, kalcium, bly, aluminium, zink, järn, mangan, nitrit och nitrat, koldioxid samt svavelväte (berggas) som luktar ruttet ägg.

Luftning behövs också för nerbrytning av (kvävefamiljen) ammonium, nitrit och nitrat. Kväve kan indikera påverkan från föroreningar men kan också bildas genom ammoniumoxidation i rörstammarna, och kan även finnas naturligt i djupa brunnar som har syrebrist. Vid halter över >0.10 mg/l bör vattnet inte ges till barn i 1 års ålder på grund av risken för försämrad syreupptagning i blodet.

Luftinjektor även kallad Miconizer monteras före tryckströmbrytaren och behöver ingen el.
Med en luftinjektor syresätter du vattnet på ett naturligt sätt, med luften du andas.